Hem ulusal hem de uluslarası kalite standartlarını öne alarak yıldızı parlayan kampüsler sunan Yıldız Teknik Üniversitesi, hizmetlerini ve faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyede devam etmektedir.

Yaşanabilir, güvenli kampüsleri ile sağlıklı ve kaliteli bir çalışma ortamı sunan Yıldız Teknik Üniversitesi, insana yakışır istihdamı destekleyerek istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.

Covid19 salgını ve bulaşıcı hastalıkların etkilerini sağladığı hijyen koşulları ve enfeksiyon kontrol önlemleri ile azaltarak sağlıklı ve temiz kampüsler oluşturan Yıldız Teknik Üniversitesi eğitim-öğretim ve ar-ge faaliyetlerine tüm hızı ile sürdürmektedir.

Faaliyetlerini çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında her türlü çevresel etkiyi en aza indirecek şekilde tasarlayan Yıldız Teknik Üniversitesi kampüslerinde kapsamlı ve etkin bir çevre yönetim sistemi kurmuştur.

İnsan odaklı, bilimsel, teknolojik ve sosyal boyutuyla küresel ölçekte lider bir üniversite olma yolunda Yıldız Teknik Üniversitesi, sunduğu sürdürülebilir kampüslerin yol haritası olan sürdürülebilirlik politikalarını uygulamaya ve geleceğe yön vermeye devam etmektedir.

Akıllı, yeşil, engelsiz sürdürülebilir kampüslerindeki faaliyetlerini biraraya getiren Yıldız Teknik Üniversitesi uluslararası düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma mükemmelliğine ulaşma yolunda adım adım ilerlemekte ve hayata geçirdiği yenilikçi fikirlere ve uygulamalara dair örnekleri her yıl Sürdürülebilir Kampüs Raporlarında yayınlamaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi kampüslerinde etkin, doğru, kapsamlı, verimli ve yüksek katılımlı bir atık yönetimi modeli oluşturarak Türkiye’de sıfır atık belgesi alan ilk devlet üniversitesi olmuştur.

Kampüslerde adım adım sıfır emisyona doğru: 2025 yılına kadar enerji kaynaklı emisyonların karbon nötr hale getirilmesi, 2030 yılına kadar doğrudan ve dolaylı birincil faaliyetlerin sıfır karbona ulaşılması 2050 yılına kadar doğrudan ve dolaylı ikincil faaliyetlerde sıfır emisyon

Kampüslerindeki ekosistemleri koruyup iyileştirerek sürdürülebilir kullanımınlarını destekleyecek faaliyet ve yenilikçi projelerini biraraya getiren Yıldız Teknik Üniversitesi ormanların, sulak alanların ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamaktadır.

İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi, eşitlik ilkesine riayet edilmesi, temel hak ve hürriyetlerden yararlanmada her türlü fırsat eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında personele, öğrencilere ve ilgili paydaşlara farkındalık ve duyarlılık kazandırmak için Yıldız Teknik Üniversitesi politika ve yönergesini oluşturarak yol haritasını belirlemiştir.

Hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Planı ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine müdahale gerektiren öncelikli konuları belirlenmiş ve gerçekleştirilen analizler ile alınacak aksiyonlar tespit edilmiştir. Yaptığı bu düzenlemeler ile Yıldız Teknik Üniversitesi, eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerine son vererek her türlü ayrımcılıkla mücadeleyi güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Sosyal yardım, burs ve bağışlara sürdürülebilir fonlar: Eşitsizliklerden ve dezavantajlardan kaynaklanan zorluklarla mücadele etmek amacıyla Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal sorumluluklarını yerine getirmekte ve attığı adımlar ve aldığı aksiyonlar ile toplumsal bir etki oluşturmaktadır.

Yürürlüğe koyduğu politikaları ve uyguladığı uluslararası standartları ile Yıldız Teknik Üniversitesi tabi olduğu kanunların ışığında sürdürülebilir yatırım politikalarında maksimum verimliliği ve yönetişimi sağlamak ve sürdürülebilir yatırımın tüm operasyonlarda uygulanması için politikasını belirlemiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi faaliyetlerindeki sosyal, ekonomik veya küresel etkileri göz önüne alarak sürdürülebilir tedarik süreçlerini benimsemektedir. Satın alma mekanizmalarını ve tedarik süreçlerini sürdürülebilirlik bakış açısı ile her aşamada izleyerek gerek akademik gerekse idari birimlerin uygulamalarına yönelik tabi olduğu kanunlar çerçevesinde iç politikalar geliştirmektedir.